Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sizi yeryüzünde halifeler yapan O' dur. Kim gerçeğe Kafirlik ederse, Küfretmesi kendi zararınadır. Kafirlerin Küfrleri, kendileri için Rabb'lerinin yanında gazabı artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Kafirlerin, küfrü sadece kendilerinin zararını artırır.

هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَٓائِفَ فِي الْاَرْضِۜ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُۜ وَلَا يَز۪يدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقْتاًۚ وَلَا يَز۪يدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَاراً
Huvellezi cealekum halaife fil ard, fe men kefere fe aleyhi kufruh, ve la yezidul kafirine kufruhum inde rabbihim illa makta, ve la yezidul kafirine kufruhum illa hasara.
#kelimeanlamkök
1huveO'dur
2llezi
3cealekumsizi yapanجعل
4halaifehalifeler (yöneticiler)خلف
5fi
6l-erdiyeryüzündeارض
7fe menartık kim
8keferanankörlük ederseكفر
9fealeyhikendi zararınadır
10kufruhunankörlüğüكفر
11ve lave
12yeziduartırmazزيد
13l-kafirinekafirlerinكفر
14kufruhumküfrüكفر
15indeyanındaعند
16rabbihimRableriربب
17illabaşka bir şey
18mektengazabdanمقت
19ve lave ne de
20yeziduartırmazزيد
21l-kafirinekafirlerinكفر
22kufruhumküfrüكفر
23illabaşka bir şey
24hasaranziyandanخسر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sizi yeryüzünde iktidar sahibi yapan O'dur. O halde, kim inkar ederse, inkarı kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rabbleri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kafirlerin inkarı, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O (Allah) sizi yeryüzünde halifeler (sorumlular olarak) görevlendirmiştir.* Kim kâfir olursa küfrü kendi aleyhinedir.* Kâfirlerin küfrü Rableri katında öfkeden başka bir şey artırmaz. Kâfirlerin küfrü kayıptan başka bir şey(lerini) artırmaz.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki sizi yeryüzünde yöneticiler kıldı. Kim inkar ederse kendi zararına inkar etmiştir. İnkarcıların inkarı, Efendi'leri katında nefretten başka bir şey arttırmaz. İnkarcıların inkarı kayıptan başka bir şey artırmaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sizi yeryüzünde halifeler* yapan O' dur. Kim gerçeğe Kafirlik ederse, Küfretmesi* kendi zararınadır. Kafirlerin Küfrleri, kendileri için Rabb'lerinin yanında gazabı artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Kafirlerin, küfrü sadece kendilerinin zararını artırır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizleri yeryüzünde başkalarının yerine yerleştiren odur. Kim Allah'ı görmezlik ederse onun görmezliği kendi aleyhine olur. Görmezlikten gelenlerin görmezliği, Rableri katında yalnızca kızgınlığı artırır. Görmezlikten gelenlerin görmezliği onların sadece zararlarını artırır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O, sizi, yeryüzünün yeni yöneticileri yapmıştır. Artık, kim nankörlük ederse, ettiği nankörlük kendi yitimine yöneliktir. Nankörlük edenlerin inkarı, Efendilerinin katında, öfkeden başka bir şeyi çoğaltmaz. Nankörlük edenlerin inkarı, yitiklerinden başka bir şeyi çoğaltmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O'dur sizleri yeryüzünde halifeler kılan. Şu halde kim O'nu inkar ederse bu inkarın zararı kendisine olur; zira inkarcıların küfrü Rableri katında sadece alçalışlarını arttırır; yine inkarcılar küfrü (kendileri için) de sadece aldanışlarını arttırır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sizi yeryüzünde halefler yapan O'dur. Nankörlük edenin nankörlüğü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü, Rableri katında öfkeden başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü hüsran ve yıkımdan başka bir şey artırmaz.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim inkar ederse, artık inkarı kendi aleyhinedir. Rableri katında kafir olanlara kendi inkarları gazabtan başkasını arttırmaz ve kafir olanlara kendi inkarları kayıptan başkasını arttırmaz.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. O halde kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlere inkarları, Rableri katında gazaptan başka birşey artırmaz. Kafirlere inkarları, zarardan başka birşey artırmaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Sizleri yeryüzüne varis kılan O'dur. O halde, (Allah'ın birliği ve benzersizliği) gerçeği(ni) inkara kalkışan kişi (şunu bilsin ki), onun bu inkarı kendi aleyhinedir; çünkü, onların bu gerçeği (inatla) inkar etmeleri, yalnızca Rablerinin katındaki çirkinliklerini arttırır ve bu gerçeği inkar etmeleri inkarcıların ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramaz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı, Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı, ancak ziyanlarını arttırır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O ki sizleri yeryüzünde halifeler kıldı, o halde kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri rablarının katında buğzdan başka bir şey artırmaz, kafirlere küfürleri hasardan başka bir şey artırmaz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizi yeryüzünde halifeler (yöneticiler) yapan O'dur. Artık kim nankörlük ederse nankörlüğü kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü, Rableri yanında (kendilerine) gazabdan başka bir şey artırmaz; kafirlerin küfrü, (kendilerine) ziyandan başka bir şey artırmaz.

 • Gültekin Onan

  Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim küfrederse, artık küfrü kendi aleyhinedir. Rableri katında kafirlere kendi küfürleri gazabtan başkasını arttırmaz ve kafirlere kendi küfürleri kayıptan başkasını arttırmaz.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, sizi yer yüzünde halifeler yapandır. Artık kim küfrederse küfrü kendi zararınadır. Kafirlerin küfrü kendilerine Rableri katında şiddetli buğuzdan başka (bir şey) artırmaz. Kafirlerin küfrü kendilerine hüsran (ve helak) den başka (bir şey) artırmaz.

 • İbni Kesir

  O'dur; sizi, yeryüzünde halifeler kılmış olan. Kim, küfrederse; küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rabbları katında ancak gazabı artırır. Kafirlerin küfrü onlara hüsrandan başka bir şeyi artırmaz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sizi yeryüzünde idareci kılan O'dur. Kim nankörlük ederse, nankörlüğü kendisinedir. Kafirlerin küfrü, Allah katında nefretten başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü hüsrandan başka bir şey artırmaz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizi dünyada halifeler, yani yöneticiler yapan O'dur. Kim inkar ederse onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı, Rab'leri nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey artırmaz. Kafirlerin inkarı onların sadece zararlarını fazlalaştırır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU" ki sizi arzda halifeler olarak meydana getiren (hilafet özelliği; meydana getirilmiştir, yaratılmamıştır. Bu ince ve derin düşünülmesi gereken bir konudur. A. H. ).. . Kim nankörlük eder (birimsel, bedensel zevkler ve kabuller uğruna halifeliğini örter) ise, onun (hakikatini) inkarı kendi aleyhinedir! Hakikat bilgisini inkar edenlere bu inkarları Rableri indinde şiddetli gazap yaşatmaktan başka bir şey artırmaz! Hakikat bilgisini inkar edenlere inkarları hüsrandan başka bir şey eklemez!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ki sizi yeryüzünde yöneticiler kıldı. Kim inkar ederse kendi zararına inkar etmiştir. İnkarcıların inkarı, Rab'leri katında nefretten başka bir şey artırmaz. İnkarcıların inkarı kayıptan başka birşey artırmaz

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sizi yeryüzünde halifeler* yapan O' dur. Kim gerçeği yalanlayarak nankörlük ederse, gerçeği yalanlayarak nankörlük etmesi kendi zararınadır. Nankörlere; nankörlükleri, kendileri için Rabb'lerinin yanında azabı artırmaktan başka bir şeye yaramaz. Nankörlerin, nankörlükleri sadece kendilerinin zararını artırır.

 • Progressive Muslims

  He is the One who made you successors on the Earth. Subsequently, whoever disbelieves, then to him is his disbelief. And the disbelief of the disbelievers only increases their Lord's abhorrence towards them. The disbelief of the disbelievers only increases their loss.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He it is that made you successors in the earth. And whoso denies, his denial will be upon him. And the denial of the false claimers of guidance increases them not in the sight of their Lord save in hatred; and the denial of the false claimers of guidance increases them not save in loss.

 • Aisha Bewley

  It is He who made you khalifs on the earth. So whoever is kafir, his kufr is against himself. In Allah’s sight, the kufr of the kafirun only increases their loathsomeness; the kufr of the kafirun only increases their loss.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One who made you inheritors of the earth. Subsequently, whoever chooses to disbelieve does so to his own detriment. The disbelief of the disbelievers only augments their Lord's abhorrence towards them. The disbelief of the disbelievers plunges them deeper into loss.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He is the One who made you successors on the earth. So, whoever rejects, then to him is his rejection. And the rejection of the rejecters only increases the abhorrence of their Lord towards them. The rejection of the rejecters only increases their loss.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is the One who made you successors on the earth. Subsequently, whoever rejects, then to him is his rejection. The rejection of those who do not appreciate only increases their Lord's abhorrence towards them. The rejection of those who do not appreciate only increases their loss.