Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "Ey Kitap ehli! Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabb'inizden size indirileni gereğince uygulamadığınız sürece inancınızı sağlam bir temele oturtmuş olmazsınız." Elbette Rabb'inden sana indirilmekte olan şey, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. O halde gerçeği yalanlayan nankör halka üzülme.

قُلْ يَٓا اَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلٰى شَيْءٍ حَتّٰى تُق۪يمُوا التَّوْرٰيةَ وَالْاِنْج۪يلَ وَمَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْۜ وَلَيَز۪يدَنَّ كَث۪يراً مِنْهُمْ مَٓا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراًۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِر۪ينَ
Kul ya ehlel kitabi! lestum ala şey'in hatta tukimut Tevrate vel İncile ve ma unzile ileykum min rabbikum ve le yezidenne kesiren minhum ma unzile ileyke min rabbike tugyanen ve kufr, fe la te'se alal kavmil kafirin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2ya ehleehliاهل
3l-kitabiKitapكتب
4lestumsiz değilsinizليس
5alaüzerinde
6şey'inbir şey (esas)شيا
7hattakadar
8tukimuuygulayıncayaقوم
9t-tevrateTevrat'ı
10vel'incileve İncil'i
11ve mave şeyi
12unzileindirilenنزل
13ileykumsize
14min-den
15rabbikumRabbi'niz-ربب
16veleyezidenneve artıracaktırزيد
17kesirançoğununكثر
18minhumonlardan
19maşey
20unzileindirilenنزل
21ileykesana
22min-den
23rabbikeRabbin-ربب
24tugyanenazgınlıkطغي
25ve kufranve inkarınıكفر
26fela
27te'sesen üzülmeاسو
28alaiçin
29l-kavmitoplumuقوم
30l-kafirineo kafirlerكفر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "Ey kitap ehli! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni hakkıyla uygulamadıkça bir şey üzerinde değilsinizdir." Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun inkar ve azgınlığını elbette arttıracaktır. Kafirler topluluğuna üzülme!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Ey Kitap ehli! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni (Kur'an'ı) uygulayıncaya kadar (doğru) bir şey üzerinde değilsiniz.* Şüphesiz ki sana Rabbinden indirilen (mesajlar), çoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. Kâfirler topluluğuna üzülme!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De, "Kitaplılar! Tevrat'ı, İncil'i ve Efendinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir dayanağınız olmaz." Efendinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlık ve inkarını arttırır. İnkarcı toplum için kendini üzme.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "Ey Kitap ehli! Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabb'inizden size indirileni gereğince uygulamadığınız sürece inancınızı sağlam bir temele oturtmuş olmazsınız." Elbette Rabb'inden sana indirilmekte olan şey, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü artırır. O halde gerçeği yalanlayan nankör halka üzülme.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Ey Ehl-i Kitap*, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilmiş olanı tam olarak yerine getirmedikçe temelsiz kalırsınız." Rabbinden sana indirilen (Kur'an), onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü arttıracaktır. Artık o kafirler topluluğuna üzülme.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Ey kitap halkı! Tevrat'ı, İncil'i ve Efendinizden indirileni uygulamadıkça, hiçbir şey üzerinde değilsiniz!" Efendinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve nankörlüğünü artırır. Nankörlük eden toplum için, artık üzülme.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "Ey önceki vahyin mensupları! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilenleri tam uygulamadıkça siz hiçbir şey değilsiniz! Öte yandan, elbette Rabbinden sana indirilenler onlardan bir çoğunun küstahça taşkınlığını ve inkarını artıracaktır: Artık kafir bir toplum için üzülme!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Ey Ehlikitap! Siz, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni tam uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz." Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun küfür ve azlığını elbette artıracaktır. Küfre batan topluluk için tasalanma artık.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Ey Kitap Ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiç bir şey üzerinde değilsiniz." Andolsun, Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun tuğyanlarını ve inkarlarını arttıracaktır. Sen de kafirler topluluğuna karşı üzüntüye kapılma.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "Ey kitap verilenler, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiçbir şey değilsiniz." Andolsun ki, Rabbinden sana indirilen -bu Kur'an-, onlardan birçoğunun azgınlığını ve küfrünü artıracaktır. O halde kafirlere acıyacağın tutmasın!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "Ey Kitab-ı Mukaddesin takipçileri! Siz, Tevrata, İncile ve Rabbiniz tarafından size indirilen her şeye (tam olarak) uymadıkça inançlarınızı sağlam bir temele oturtmuş olmazsınız! Fakat (ey Peygamber,) Rabbin tarafından sana indirilenler, onların çoğunu kibirli küstahlıklarında ve inkarcılıkta daha inatçı yapacaktır. Ama hakikati inkar eden insanlara üzülme:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Ey Kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni (Kur'an'ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz." Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur'an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kafirler toplumu için üzülme.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: Ey Ehli kitab! Siz Tevratı ve İncili ve daha size rabbınızdan indirileni tutub icra etmedikçe hiç bir şey değilsiniz, Celalim hakkı için sana rabbından indirilen -bu Kur'an- onlardan bir çoğunun tuğyanını ve küfrünü artıracak, o halde kafirlere acıyacağın tutmasın

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: Ey Kitap ehli, siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbi'nizden size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz. (Ey Muhammed), Rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun azgınlık ve inkarını artıracaktır. Sen o kafirler toplumu için üzülme!

 • Gültekin Onan

  De ki: "Ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve size rabbinizden indirileni ayakta tutmadıkça hiç birşey üzerinde değilsiniz." Andolsun, rabbinden sana indirilen, onlardan çoğunun tuğyanlarını ve küfürlerini arttıracaktır. Sen de kafirler kavmine karşı üzüntüye kapılma.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Ey ehl-i kitab, Tevratı (n), İncili (n) ve Rabbinizden size indirilen (Kur'anı Kerim) i (n hükümlerini) dosdoğru tatbıyk ve icra edilinceye kadar siz hiç bir şey (hiç bir kanaat) üzerinde değilsinizdir". Andolsun, sana Rabbinden indirilen (bu Kur'an) onlardan bir çoğunun taşkınlığını ve gavurluğunu artıracakdır. O halde, o kafirler güruhuna karşı gam yeme.

 • İbni Kesir

  De ki: Ey Ehl-i Kitab; Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbınızdan size indirileni dosdoğru tatbik etmedikçe; hiç bir şey üzerinde değilsiniz. Andolsun ki; Rabbından sana indirilen; onlardan çoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyleyse o kafirler güruhu için tasalanma.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Ey kitap ehli, Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni gereğince uygulamadıkça bir temeliniz yoktur. Andolsun ki Rabbinden sana indirilen (Kur'an) onlardan çoğunun azgınlık ve küfrünü arttırır. O halde kafirler için üzülme.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Ey Ehl-i Kitap! Siz Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilen Kur'an'ı tatbik etmedikçe, hiçbir temele dayanmış sayılmazsınız, hiçbir dayanağınız yoktur."Rabbinden sana indirilen ayetler, mutlaka onlardan birçoğunun azgınlık ve inkarcılığını fazlalaştıracaktır. O halde o kafirlerden ötürü gam yeme!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Ey önceden kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlar! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size inzal olunanı ikame etmedikçe (bilfiil yaşamadıkça), bir şey üzere değilsiniz!" Andolsun ki, Rabbinden sana inzal olunan, onlardan çoğunun inkarını ve taşkınlığını arttırır.. . O halde inkarcılar topluluğuna üzülme!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De, 'Kitaplılar! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça hiç bir dayanağınız olmaz.' Rabbinden sana indirilenler, onların çoğunun azgınlık ve inkarını arttırır. İnkarcı toplum için kendini üzme.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Ey Kitap ehli! Tevrat'ı ve İncil'i ve Rabb'inizden size indirileni gereğince uygulamadığınız sürece inancınızı sağlam bir temele oturtmuş olmazsınız." Yemin olsun ki, Rabb'inden sana indirilmekte olan şey, onlardan çoğunun azgınlığını ve küfrünü elbette artırır. O halde gerçeği yalanlayan nankörlere üzülme.

 • Progressive Muslims

  Say: "O people of the Scripture, you are not upon anything until you uphold the Torah and the Injeel and what was sent down to you from your Lord. " And for many of them, what was sent down to you from your Lord will only increase them in transgression and rejection. So do not feel sorry for the rejecting people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “O doctors of the Law: you have nothing to stand upon until you uphold the Torah and the Gospel and what was sent down to you from your Lord.” And there increases many of them in inordinacy and denial what was sent down to thee from thy Lord; so grieve thou not over the people of the false claimers of guidance.

 • Aisha Bewley

  Say: ‘People of the Book! you have nothing to stand on until you implement the Torah and the Gospel and what has been sent down to you from your Lord. ’ What has been sent down to you from your Lord increases many of them in insolence and kufr. So do not waste your grief on the people of the kafirun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "O people of the scripture, you have no basis until you uphold the Torah, and the Gospel, and what is sent down to you herein from your Lord." For sure, these revelations from your Lord will cause many of them to plunge deeper into transgression and disbelief. Therefore, do not feel sorry for the disbelieving people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "O people of the Book, you are not upon anything until you uphold the Torah and the Gospel and what was sent down to you from your Lord." And for many of them, what was sent down to you from your Lord will only increase them in transgression and rejection. So do not feel sorry for the rejecting people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "O people of the book, you are not upon anything until you uphold the Torah and the Injeel and what was sent down to you from your Lord." For many of them, what was sent down to you from your Lord will only increase them in transgression and rejection. So do not feel sorry for the ingrates.